Quote Originally Posted by ;
ไม่มีชีวิตปราศจากความเครียดจากการซื้อขาย ไกลจากมัน. คุณต้องมีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ กับตลาดที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาชนะตลอดเวลาในขณะที่สูญเสียแม้แต่ไปไกลเท่าที่จะทำลายบัญชีของคุณในเวลาอื่น ๆ
เสียงเหมือนการพนันกับฉัน