ผลกระทบของผู้สังเกตการณ์: ในฟิสิกส์ผล Observer เป็นทฤษฎีที่เพียงแค่การสังเกตสถานการณ์หรือปรากฏการณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์ นี้มักจะเป็นผลมาจากเครื่องมือที่โดยความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสิ่งที่พวกเขาวัดในลักษณะบางอย่าง ผลกระทบด้านบุคลิกภาพ: ในการซื้อขายผลกระทบด้านบุคลิกภาพคือทฤษฎีที่ว่าพ่อค้าพยายามที่จะค้าระบบหรือวิธีการของผู้ค้ารายอื่นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการ นี่เป็นผลมาจากบุคลิกภาพและระบบความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าซึ่งโดยความจำเป็น predisposes ผู้ประกอบการค้าเพื่อปรับเปลี่ยนระบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบุคลิกภาพและความเชื่อดังกล่าว