Quote Originally Posted by ;
การประกาศดังกล่าวมีกำหนดการเป็นเวลา 1 ชั่วโมงซึ่งเป็นการประกาศทางเศรษฐกิจ มีการประกาศ ณ วันที่ 1030 ในการประชุม แต่ใหญ่อยู่ที่สอง แหล่งที่มาของฉันเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ tradethenews.com ของฉัน
โซนเวลาไหน คุณช่วยระบุได้ไหม? ถ้าคุณกำลังพูดถึงนิวยอร์กเวลาแล้ว 02:00 เป็นเวลาห้าชั่วโมงออกไปฉันไม่เข้าใจ